Všeobecné obchodní podmínky “Diamantové Jistoty”


D.I.C. INVESTMENT Limited , Dominion Centre , Room 1802, 43-59 Queens Road Street , Hong Kong, Company number : 1643720

Číslo účtu :
HSBC Hong Kong , číslo účtu : 848-465456-838 , SWIFT : HSBCHKHHHKH

CITFIN Sporitelni druzstvo, Česká Republika , IBAN : CZ8620600000000001090474 SWIFT : CITFCZPPXXX

(dále jen „Prodávající“)

Preambule

“Prodávající jako obchodník znalý problematiky diamantů a šperků informuje kupující na základě povinností vyplývajících z klauzule signatářů Kimberlyjského procesu o následujícím, když prohlašuje, že veškeré dodané produkty/ diamanty pochází z legálních zdrojů, které nejsou zapojeny do financování konfliktů v souladu s rezolucemi OSN. Prodávající tímto zaručuje, že tyto diamanty jsou bezkonfliktní, na základě osobních znalostí a/nebo písemných záruk poskytnutých dodavatelem těchto diamantů”.

I. Základní ustanovení
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP“) upravují vztahy při uzavírání všech objednávek na služby ,produkty a zboží Prodávajícího a jsou závazné pro veškerý obchodní styk Kupujícího s Prodávajícím.
1.2 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo emailem na dodávku služeb, zboží a produktů, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje. Pro vyloučení všech pochybností tyto obchodní podmínky nahrazují plně kupní smlouvu. Kupující též případným potvrzením jakékoliv objednávky nebo (i) učiněním závazné objednávky, stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku služeb a zboží vyhlášené Prodávajícím. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné a jsou nedílnou součástí objednávky.
1.3 Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce Prodávajícího www.diamondcertainty.com dále jen webová stránka.
1.4 Pro uzavření smlouvy dle těchto VOP jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
1.5 Založení sjednávaného závazkového vztahu prostřednictvím oficiální internetové stránky Prodávajícího nebo emailem je vždy podmíněno přijetím objednávky Kupujícího Prodávajícím formou dopisu (tzv. Uvítací dopis resp. Akceptace ) Prodávajícího poslané na mailovou adresu Kupujícího odkud přišla Objednávka.
1.6 Definice základních pojmů:
• Akceptace Prodávajícího – elektronické potvrzení Kupujícího Prodávajícímu doručené e-mailem ve kterém budou uvedeny základní identifikační údaje Prodávajícího a Kupujícího, jako je především obchodní jméno a bankovní účet Prodávajícího pro provádění plateb kupujícím.
• Bonus za řádné a pravidelné zasílání měsíčních plateb
Kupujícímu bude přiznán LOYAL bonus za řádné měsíční splácení služeb, zboží a produktů vypočítávaný z celkového obratu prodávajícího a dále REFERRAL bonus za doporučování . Aktuální výše Bonusů je uváděná v klientské zoně ( dále jen KZ ) na webových stránkách LOYAL i REFERRAL bonus je kupujícímu zasílán měsíčně bankovním převodem na číslo bankovního účtu které Kupující uvede ve své KZ . Nejnižší částka na poslání kupujícímu je alespoň 100 USD. LOYAL i REFFERRAL bonus mohou být započítávané i do kupní ceny zboží prodávajícího.

Všechny tyto Bonusy však budou Klientovi přiznány a zaúčtovány pouze v případě, že Prodávající eviduje úhradu řádných měsíčních plateb -záloh daného programu Klienta ve všech kalendářních měsících bezprostředně předcházejících před měsícem, ve kterém dochází k posouzení přiznání Bonusů.

Klientská zona (dále jen KZ) je webové rozhraní určené pro klienty , kde jsou k dispozici přehledy měsíčních plateb Klienta , jeho bonusů, seznam zboží Prodávajícího aj. Založení klientské zony je bezplatné a Kupujícímu nejsou účtované žádné měsíční poplatky za její vedení .

• Cena zboží
Cena zboží pro diamanty váhové kategorie 0.30-0,35ct , 0.50- 0.55ct , 1.00- 1.05ct je vyjádřena mezinárodně uznávaným ceníkem Rapaport Diamond Report ( www.diamonds.net) pro váhy 0.35ct, 0.55ct, 1.05ct a to bez daně z přidané hodnoty (DPH) a těmito VOP a je zveřejněna v KZ a v partnerských provozovnách u fyzicky vystavovaného zboží .
Cena zboží pro šperky, hodinky a služby je stanovena na základě ceníku prodávajícího zveřejněného v KZ a ceníku v partnerských provozovnách u fyzicky vystavovaného zboží a těmito VOP.
Diamantový klub – každý Kupující se stává členem Diamantového klubu , veškeré jeho výhody jsou popsané na www.diamond-international-club.com
• Ceník doručení – cena za doručení zboží na místo určené Kupujícím a odsouhlasené Prodávajícím. Detaily jsou uveřejněny na webových stránkách
• Certifikát – každý diamant nezasazený ve šperku je opatřený certifikátem vydaným nezávislou třetí stranou a požívající navíc status mezinárodně uznávaného garanta v daném odvětví. Pro certifikaci byly zvolené tyto 3 nezávislé světové gemologické laboratoře :
IGI , GIA a HRD .
Certifikát je dokument vydávaný nezávislou světovou gemologickou laboratoří IGI, HRD nebo GIA ,který dokládá pravost diamantu a detailně popisuje hodnocení všech jeho rozměrů a parametrů (www.IGIworldwide.com. http://www.hrdantwerp.com, https://www.gia.edu/ )
Dodávka – dodávkou se rozumí předání zcela zaplaceného zboží Kupujícímu na partnerské provozovně Prodávajícího nebo Prodávajícím i Kupujícím potvrzené zaslání zboží vybraným dopravcem na adresu Kupujícího přičemž dopravu hradí Kupující dle parametrů Ceníku doručení. V případě že zbožím je diamant tak bude dodán i Certifikát k parametrům od jedné z nezávislé laboratoře IGI, HRD nebo GIA a zároveň vždy doklad popisující výpočet konečné prodejní ceny příslušného zboží – diamantů, šperků, hodinek nebo jiného zboží Prodávajícího ke dni připravení zboží k dodávce.
• Elektronický objednávkový formulář, též jen objednávkový formulář – je prostředek k vytvoření objednávky Kupujícím formulářovým způsobem, který je zpřístupněn na webové stránce Prodávajícího nebo je zaslán emailovým stykem mezi Prodávajícím a Kupujícím.
• Faktura – doklad o vyúčtování k výši úhrady Kupujícího za odebranou dodávku, mající všechny zákonné náležitosti, vytvořený a distribuovaný v elektronické podobě (např. PDF). Po prodeji zboží bude na vrub již uhrazených plateb Kupujícímu vystavena Faktura , ve které budou veškeré příchozí platby zúčtovány a Kupujícímu bude doručena nejpozději s dodávkou zboží.
• Kupujícím – se rozumí fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu dle těchto VOP s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná, tedy Spotřebitel; nebo i Podnikatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou, a který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
• Objednávka – je prováděna elektronickou cestou pomocí elektronického objednávkového formuláře na webové stránce Prodávajícího. Odeslání elektronické objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou dodávku včetně výše měsíční platby, osobu Kupujícího, jakož i způsob platby, tj. je pro Kupujícího závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů ve formuláři objednávky, možnost seznámení se s těmito VOP na webové stránce

Prodávajícího a odesláním objednávky Kupujícího potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a akceptuje je
• Oznámení – krátké sdělení Prodávajícího týkající se změn u jeho osoby, zavedení nové služby, produktu nebo zboží, anebo zavedení nových cenových ujednání či aktualizace VOP. O obsahu oznámení informuje Prodávající Kupujícího obvykle formou elektronické emailové zprávy a současně i na webových stránkách .

• Prodávajícím se rozumí společnost D.I.C. INVESTMENT Limited , Dominion Centre , Room 1802, 43-59 Queens Road Street , Hong Kong
• Produkt nebo Zboží – přírodní broušené diamanty, šperky, hodinky, členství v diamantovém klubu nebo i jiné zboží a služby z aktuální nabídky Prodávajícího, které jsou předmětem prodeje dle VOP.

• Program koupě – výše měsíčních opakujících se plateb a opakující se nákup zvolený Kupujícím dle parametrů uvedených v jednotlivých programech čl. 1.7.
• Rapaport – Rapaport Diamond Report (zkráceně Rapaport, případně RAP) je světově uznávaný ceník diamantů, který je celosvětovým měřítkem pro určení hodnoty diamantu v čase a místě dle výkyvu na finančním trhu (www.diamonds.net, www.rapaport.com).

• Řádná splátka – splátka na kupní cenu je měsíční úhrada Kupujícího zasílaná na účet Prodávajícího, přičemž za řádnou splátku je považována souhrnná platba připsaná na účet Prodávajícího v daném kalendářním měsíci, která je vyšší nebo rovna minimální výši měsíční platby stanovené zvoleným programem koupě a doručená na účet prodávajícího nejpozději do posledního dne konkrétního měsíce. Řádnost výše platby je vždy posuzována dle aktuálního programu koupě v době doručení dané platby na účet Prodávajícího.

• Smlouva – smlouva, kde na jedné straně vystupuje Prodávající a na druhé straně Kupující, přičemž předmětem smlouvy jsou dodávka/y zboží dle termínů určených schopností splácení Kupujícího a vybraného programu koupě dle čl. 1.7. V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na Smlouvu, myslí se tím jakýkoli dokument, který smlouvu tvoří, nebo je její součástí, jako je objednávka, akceptace, nedílná příloha, VOP, apod. Smluvní strany si jsou vědomy a souhlasí s tím, že smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku (distanční smlouva) a je tvořena objednávkou Kupujícího, akceptací Prodávajícího a těmito VOP.

• Smluvní strany – strany těchto VOP a smlouvy, respektive účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje Prodávající a na druhé Kupující.
• Termín nebo Dodací lhůta – termín, ve kterém je Prodávající při splnění podmínek stanovených smlouvou, Kupujícím a těmito VOP povinen provést dodávku. Termín je oprávněn jednostranně určit Prodávající, a to v závislosti na náročnosti dodávky a svých časových a provozních možnostech. Orientační termín je uveden v akceptaci objednávky. V případě prodlení s předáním podkladů nutných pro vytvoření dodávky na straně Kupujícího je Prodávající oprávněn prodloužit termín pro předání dodávky. Pro odstranění pochybností se má za termín lhůta 30 dnů po úplném zaplacení kupní ceny a současně dohodnutém způsobu Dodávky. Informaci o připravení zboží k odběru zašle Prodávající Kupujícímu emailovou zprávou.

• Měsíční platba – finanční plnění Kupujícího ve prospěch Prodávajícího před započetím dodávky. Výše měsíčních plateb a jejích splatnost je určena v konkrétním programu koupě.

1.7 Definice parametrů programů koupě

Měsíční platby:

minimálně USD 60 nebo jeho násobky 120,180,240,360,420….600…1.500….3000….6000 atd.

Specifikace zboží:

členství v diamantovém klubu: parametry jsou popsané na www.diamond-international-club.com Broušené diamanty :
Brus : kulatý briliantový
Váha : 0.30-035ct , 0.50-0.55ct , 1.00-1.05ct

barva: D-H

čistota : IF -SI1
certifikát : IGI, GIA, HRD
Šperky a Hodinky a další zboží : vystavené a prodávané v partnerských prodejnách a dále šperky a hodinky a další zboží Prodávajícího uvedené v KZ na webových stránkách

1.8 Kupující bere na vědomí, že uhrazením měsíční platby, která je učiněna po dodávce, tímto uzavírá smlouvu ve stejném znění. Za takovou úhradu se považuje i přeplatek po dodávce pokud se na základě oznámení prodávajícího kupující aktivně nevyjádří dle čl. 2.1.7.

II. Uzavření smlouvy
2.1 Postup při uzavírání smlouvy
2.1.1 Jednotlivé i opakující se Smlouvy se uzavírají prostřednictvím on-line formuláře na webu nebo e-mailem. Smlouva kupní je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající akceptuje objednávku zaslanou Kupujícím prostřednictvím on-line formuláře na webu, nebo e-mailem dle čl. 2.1.5.,
2.1.2 Na základě takto uzavřené smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu zboží dle již uhrazených plateb na kupní cenu dle dále uvedených parametrů.
2.1.4 Objednávka musí, kromě již výše uvedených, obsahovat ty náležitosti, které vyžaduje elektronický objednávkový formulář na webové stránce Prodávajícího případně je zaslána k potvrzení emailem.
2.1.5 Po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu akceptaci objednávky, a to webovým rozhraním či e-mailem. Akceptaci objednávky je Prodávající povinen odeslat Kupujícímu nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení objednávky (obvykle k akceptaci objednávky dochází neprodleně). V případě, že základní údaje (rozsah a charakteristika dodávky) v akceptaci objednávky vystavené Prodávajícím souhlasí s obsahem objednávky Kupujícího, potvrzuje Prodávající odesláním akceptace objednávky svoji vůli přijmout objednávku Kupujícího jako závaznou, tím je uzavřena smlouva – vzniká závazkový vztah.
2.1.6 Obsah a rozsah dodávek, které mají být poskytnuty, jakož i další ujednání, jako zejména, doba trvání, termín, povinnosti o součinnosti Kupujícího, úhrady se určují podle těchto VOP a každé jednotlivé smlouvy, pokud taková smlouva obsahuje odlišnou úpravu oproti těmto VOP.
2.1.7 Pro účely těchto VOP a smlouvy souhlasí Kupující výslovně s tím, že pokud se k jakýmkoliv podkladům, harmonogramům, oznámením, zpřesňujícím informacím, či žádostem Prodávajícího aktivně nevyjádří do 5ti dnů, bude Prodávající považovat všechny své návrhy za schválené Kupujícím.
2.1.8 Změny smlouvy sjednávají Kupující s Prodávajícím způsobem uvedeným v čl. 1.8 a 2.1 násl. 2.1.9 Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího prokázání jeho totožnosti pomocí občanského průkazu, nebo jiným dokladem totožnosti obsahujícím fotografii a jedná-li se o zástupce Kupujícího, je Prodávající oprávněn po něm požadovat prokázání vazby na Kupujícího doložením písemné plné moci opravňující zástupce Kupujícího k jednání za Kupujícího. Prodávající je oprávněn si pořídit a ponechat kopii dokladu totožnosti anebo plné moci dle předchozí věty pro účely jejich založení.

III. Distribuce dodávky, kupní cena, platební podmínky
3.1 Distribuce dodávky
3.1.1 Kupující může dodávku získat formou osobního převzetí na partnerské provozovně Kupujícího na adrese:

Washingtonova 5, 110 00 Praha 1, Česká Republika,
Krakovského 13 ,851 01 Bratislava, Slovenská Republika ,
Concord Tower 3508 , Dubai Media City , Dubai UAE ,
Nikolay Haytov 8A, 1113 Sofia, Bulharsko,

Seznam aktuálních provozoven – odběrních míst je uveden na webových stránkách prodávajícího.

Dále případně doručením na řádně označenou adresu po řádné a Prodávajícím odsouhlasené úhradě dle ceníku doručení.
Vpřípadě osobního převzetí zboží na těchto partnerských provozovnách Kupující souhlasí s podstoupením předmětu kupní smlouvy těmto partnerským subjektům resp. spolupracujícím firmám. V případě osobního převzetí se k již zaplaceným úhradám resp. ke kupní ceně zboží připočte zákonná daň z přidané hodnoty, tato musí být uhrazena Kupujícím nejpozději při předáním zboží vč. případného doplatku Kupujícím do plné hodnoty zboží .

3.1.2 Distribuce dodávky formou doručení na místo označené Kupujícím bude provedena do 30 dnů od úhrady kupní ceny a ceny za přepravu dle ceníku doručení, podle toho, která skutečnost nastane později.
3.1.3 V případě, že Kupující nepřevezme dodávku na partnerské provozovně ani ve lhůtě 90 dnů ode dne odeslání informace o připravení zboží k odběru nebo odmítne převzetí objednaného dodání na řádně označenou adresu, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu skladné ve výši 0,3 % denně z ceny zboží.

3.2 Výběr zboží

3.2.1. Kupující si může kdykoliv odebrat zboží oproti již uhrazeným platbám.
Výběr zboží uskuteční buď na partnerské prodejně nebo přes web Prodávajícího www.diamondcertainty.com popř. www.diamond-international-club. com
Pokud Kupující potvrdí na webu prodávajícího jím vybrané zboží, tím dojde k jeho koupi a Kupujícímu do 10ti pracovních dnů Prodávající doručí informaci prostřednictvím e-mailu o připravení zboží k osobnímu odběru a případné možnosti stanovení alternativního způsobu doručení dle čl. 1.6. Konkrétní cena konkrétního zboží je stanovena na webových stránkách prodávajícího a na partnerských prodejnách u vystaveného zboží. V případě, že Kupujícímu vznikl v rozhodné době nákupu nárok na Bonus dle čl. 1.6, může být tento bonus započten a konečná cena zboží pro Kupujícího bude v takovém případě o výši tohoto bonusu nižší.

3.2.2 Jednotlivé ceny dodávek a výkonů jakož i celková úhrada vyplývají z daného konkrétního programu koupě uvedeného v čl. 1.7 neobsahují DPH.
DPH je připočteno k ceně zboží při osobním převzetím v partnerské provozovně a Kupující se zavazuje výši zákonného DPH uhradit nejpozději při převzetím konkrétního zboží a též příp. doplatek do kupní ceny

3.3 Platební podmínky a důsledky některých porušení

3.3.1 Kupující provádí úhrady na smlouvu na základě schopností avšak vždy nejméně dle vybraného programu koupě uvedeného v čl. 1.7 těchto VOP. Úhrada je prováděna bezhotovostně na účet Prodávajícího uvedený v potvrzené objednávce. Toto ustanovení neplatí v případě on-line platby (např. pomocí systému PayPal, nebo prostřednictvím platebních či kreditních karet). V tomto případě provádí Kupující úhradu prostřednictvím příslušného rozhraní platebního on-line systému v KZ webu Prodávajícího .

3.3.2 Po akceptaci objednávky Kupujícího Prodávajícím dojde k uzavření smlouvy ve shodě s odst. 2.1.1 VOP.
Po převzetí každého jednotlivého kusu zboží dodávky Kupující obdrží vždy fakturu k dodanému zboží , který bude považován současně za dodací list. Součástí faktury je zúčtování předchozích měsíčních plateb.

3.3.3 Povinnost Kupujícího uhradit svůj závazek vůči Prodávajícímu řádně a včas je splněna datem připsáním měsíčních plateb na účet Prodávajícího

IV. Trvání a ukončení Smlouvy

4.1.1 K ukončení smlouvy dojde:

– na základě písemné dohody stran,
– písemnou výpovědí Kupujícího z důvodů a způsobem dle těchto VOP nebo písemnou výpovědí Prodávajícího z důvodů a způsobem dle těchto VOP nebo z důvodu vzniku okolnosti vylučující protiprávnost, která mu brání ve splnění povinností ze smlouvy s výpovědní lhůtou 15 dní,
– odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran.

4.1.2 Odstoupení od smlouvy je možné výhradně z důvodů uvedených v těchto VOP, není-li mezi stranami sjednáno jinak ve smlouvě, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a s účinky odstoupení k okamžiku doručení takového oznámení druhé straně. Zde Kupující bere na vědomí, že však od smlouvy není možné odstoupit z jiných důvodů než uvedených, neboť se jedná o dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy po jejím uzavření.

4.1.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana vstoupila do likvidace, byla na ní zavedena nucená správa, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, nebo byl u ní zahájen výkon rozhodnutí (exekuce).

4.1.4 Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy také z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího, za které se považuje opakované neplnění povinností Prodávajícího podle smlouvy, které Prodávající nenapraví ani ve lhůtě 60 (šedesáti ) dnů od doručení písemné výzvy s upozorněním na takové neplnění. V takovém případě bude Kupující vypořádán odesláním všech nepročerpaných záloh v plné výši na účet určený Kupujícím.

4.1.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, vyjma těch, která vzhledem k jejich povaze a dle vůle stran mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, a povinnosti Kupujícího k úhradě splatných závazků.

4.1.6 Kupující je oprávněn vypovědět Smlouvu z důvodu a za podmínek uvedených v čl. 8.2 nebo i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba v délce 1 měsíce počíná běžet od prvního dne následujícího po doručení písemné výpovědi Prodávajícímu. V případě, že Kupující vypoví Smlouvu tak má Prodávající právo ponechat si již uhrazené zálohy a současně si ji proti nim započíst a dále vydat Kupujícímu zboží v hodnotě, která je rovna hodnotě již uhrazených záloh.

4.1.7 Prodávající je oprávněn vypovědět Smlouvu z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany Kupujícího, za které se považuje prodlení s úhradou 3 (tří) po sobě jdoucích splatných pohledávek (záloh) dle programu koupě a neplnění platební morálky, přičemž řádnost zálohy je posuzována vždy dle aktuálního programu koupě platného v den, kdy byla daná záloha doručena. Výpovědní doba v délce 1 měsíce počíná běžet od prvního dne následujícího po doručení písemné výpovědi Kupujícímu. V takovém případě má Prodávající právo započíst již uhrazené platby- zálohy a proti nim započíst a dále vydat Kupujícímu zboží v hodnotě, která je rovna hodnotě již uhrazených záloh.

4.1.8 Zboží vydané Kupujícímu podle čl. 4.1.6 a 4.1.7 odpovídá skutečné uhrazené Kupní ceně. 4.1.9 Prodávající má právo v jakémkoliv případě vydat kupujícímu i jakékoliv jiné zboží ( např. diamanty jiných váhových a kvalitativních hodnot ) bude-li to nezbytné pro vypořádání vzájemných závazků , úhrad a zápočtů .

4.1.10 Veškerá oznámení týkající se zániku smlouvy musí být učiněna v souladu s čl. VII VOP a doručena mailem na mailovou kontaktní adresu nebo zveřejněna na webovém rozhraní

4.2 Další ustanovení o dodání

4.2.1 Jestliže nedodržení lhůty pro dodávky bylo způsobeno důvody, které nejsou na straně Prodávajícího, prodlužuje se přiměřeně o tuto dobu lhůta dodávky.

V. Povinnosti stran, záruka
5.1 Odpovědnost

5.1.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro Prodávajícího z tohoto závazkového vztahu. Prodávající neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky, které sám nezpůsobil.

5.1.2 Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.

5.1.3 Vyšší moc:
Zmíněnými skutečnostmi, které nemohou účastníci ovlivnit a které vylučují odpovědnost, jsou míněny:
• válečný stav
• zákonná omezení vývozu, dovozu, výroby, stávky, sabotáže,
• živelná pohroma
• další skutečnosti, které Prodávající nebyl schopen důvodně předpokládat, nebo při přiměřeném úsilí ovlivnit a které brání naplnění uzavřené smlouvy.
5.1.4 O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená strana povinna informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu, jinak ztrácí právo na uplatnění důsledků těchto okolností. Po skončení trvání těchto okolností je dotčená strana povinna ihned informovat druhou stranu o náhradním termínu plnění. Prodávající splní povinnost dle tohoto odstavce uveřejněním informace o vzniku/skončení těchto okolností na své oficiální produktové stránce nebo zasláním emailem. 5.1.5 Případné reklamace vyřídí Prodávající ke spokojenosti každého Kupujícího individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné zjevné vady v jeho vlastnostech a množství, a poškození. Další případné nezjevné vady, a to zejména vady materiálu nebo zpracování, je Kupující povinen neprodleně hlásit Prodávajícímu a současně zamezit vzniku následných škod způsobených dalším užíváním zboží. Za takto vzniklé vady a vady způsobené přepravcem neručí prodávající. Na veškeré zboží se vztahuje lhůta 12 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Postup při reklamaci a další podmínky určuje reklamační řád společnosti, který je k dispozici na provozovně Prodávajícího a na webových stránkách společnosti www.diamondcertainty.com .

VI. Ochrana osobních údajů

6.1 Při objednávce jsou povinně vyžadovány údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno/firma, adresa a kontakt, atp.). Poskytnuté údaje budou použity pro splnění zákonných povinností, závazků uvedených ve smlouvě a v těchto VOP, jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací, apod. Osobní údaje jsou také zpracovávány prostřednictvím elektronické databáze pro jednání nezbytné a úzce spojené s plněním povinností Prodávajícího a realizací smlouvy a také případně prostřednictvím třetích subjektů –zpracovatelů osobních údajů zodpovědných za své jednání.

6.2 Údaje jsou k dispozici pouze Prodávajícímu, třetím stranám jsou poskytovány jen s výjimkami uvedenými v tomto článku VI. VOP a dále s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, vedením účetnictví a plněním dalších zákonných povinností Prodávajícího. Žádné další osobě nebudou poskytnuty.

6.3 Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby tyto jeho údaje byly využity Prodávajícím a třetími osobami, s Prodávajícím spolupracujícími společnostmi, za účelem nabízení svých produktů a služeb.
6.4 Kupující závazným potvrzením objednávky:

6.4.1 souhlasí s použitím jeho osobních údajů také pro elektronické zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Prodávajícího, a zároveň
6.4.2 prohlašuje, že zasílání informací dle odst. 6.4.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu neboť Kupující se zasíláním informací výslovně souhlasí.

6.5 Souhlas dle tohoto odstavce může Kupující kdykoli odvolat mailem .

6.6 Kupující a Prodávající se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

VII. Doručování, bezhotovostní platby

7.1 Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Kupujícího, zejména týkající se vzniku, trvání a zániku smlouvy s výjimkami uvedenými ve Smlouvě a těchto VOP, musí být doručena emailem na příslušnou kontaktní adresu druhé strany nebo uveřejněná na webu popř. KZ a považují se za doručené a účinné okamžikem uplynutí tří dnů od odeslání prostřednictvím emailu Prodávajícím, příp. okamžikem uveřejnění oznámení na webu Prodávajícího popř. v KZ .

7.2 Běžná korespondence mezi stranami smlouvy může být vedena prostřednictvím e-mailu, kdy doručení e-mailu nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou e-mailovou adresu adresáta, pokud se tak stane mezi v pracovní dny mezi 9:00–17:00 hod., v opačném případě v 9:00 hod. prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky potvrzeno ze stejné e-mailové adresy, na kterou e-mail odeslal odesílatel (vyjma doručení objednávek).

7.3 Veškeré bezhotovostní platby mezi účastníky budou probíhat na bankovní účty uvedené ve smlouvě a v KZ . Výjimku z tohoto pravidla, nebo změnu čísla bankovního účtu je třeba druhé smluvní straně oznámit způsobem dle čl. 7.1.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se veškeré obchodní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího.
8.2 Prodávající je oprávněn jednostranně měnit či doplňovat VOP, současně je pak povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách. Uhrazením splátky, která bude provedena po takové úpravě VOP Kupující tyto změny, akceptuje v plném rozsahu. Za schválení se má i postup na základě čl. 2.1.7. Kupující má v případě nesouhlasu s jednostrannou změnou VOP právo smlouvu s Prodávajícím vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, a to po dobu 7 dnů ode dne oznámení změny VOP. Nevypoví-li Kupující smlouvu dle předchozí věty, má se za to, že se změnou VOP souhlasí a přeje si dále setrvat ve smluvním vztahu s Prodávajícím při respektování změněného znění VOP. Drobná doplnění a změny nepodstatného rázu nepodléhají souhlasu.

8.3 Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná.
8.4 V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Kupující i Prodávající se zavazují nahradit neprodleně neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží k hospodářskému účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písemným dodatkem.
8.5 Uzavřené smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím a jazykem smlouvy je anglický a český jazyk.
8.6 Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně dalších právních vztahů zde neupravených, stejně tak (potvrzení objednávek) na tyto všeobecné obchodní podmínky odkazující se řídí právem Hong Kongu a to ve vztahu ke všem Kupujícím a je dána výlučná příslušnost Hong Kongských soudů. 8.7 Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy.
8.8 Kupující není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Prodávající se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen.
8.9 Tyto VOP jsou platné a účinné od 25. 9. 2017.

V Praze dne 25.9.2017
Luboš Říha, ředitel